Du, Ditt Barn och Lärande

Enligt Skolverket har elevers familjebakgrund en avgörande betydelse för deras skolresultat. Sedan slutet av 2000-talet har den socioekonomiska bakgrunden fått en ökad betydelse för elevernas skolgång och betyg. Ökningen syns framför allt bland utlandsfödda, men även i mindre omfattning hos elever som är födda i Sverige. Samtidigt har skolsegregationen ökat och eleverna blivit mer uppdelade mellan skolor. 

Studiematerialet ”Du, Ditt Barn och Lärande” är framtaget av Ibn Rushd Studieförbund. Materialet används av Ibn Rushds cirkelledare under föräldrainriktade studiecirklar med fokus på barns lärande och välmående. Målet med materialet är att öka kunskapen och delaktigheten hos föräldrar som vill engagera sig i sina barns skolgång. Målet med materialet är att öka kunskapen och delaktigheten hos föräldrar som vill engagera sig i sina barns lärande och välmående.  

”Du, Ditt Barn och Lärande” lyfter fram vikten av föräldraskap och dess roll i barnutveckling och lärande. Genom att delta i studiecirklarna, får föräldrar möjlighet att reflektera över sin roll och hur dem kan stödja sina barns rättigheter och välbefinnande, i enlighet med Barnkonventionen. Praktiska övningar och diskussioner ger deltagarna verktyg för att tillämpa det dem har lärt sig i sin vardag.   

Fem olika teman 

Studiematerialet bygger på en strukturerad uppdelning av fem teman, där varje tema bryts ner i mindre avsnitt som behandlas vid varje träff. Alla träffar har olika fokus, till exempel så har träff nummer 3 fokus på Barnkonventionen och barns rättigheter. Där deltagarna får utforska dem grundläggande principerna i konventionen genom pedagogiska diskussioner och övningar som syftar till att belysa barns rättigheter och vårdnadshavarens roller i att upprätthålla barnens rättigheter. 

  

Del 1. Rättigheter och föräldraskap. Träff 1-4 
Dem första träffarna har fokus på att diskutera det breda begreppet familj och föräldraskap. Denna del innehåller även en historisk genomgång om hur utvecklingen av barns rättigheter har sett ut. 

Del 2. Skolan, samarbete och stöd. Träff 5-8 
Del två fokuserar på varför samarbete mellan föräldrar och skola är viktigt samt på skolans uppdrag, värdegrund och mål. Under dessa träffar går man även igenom vad en läroplan är och hur läraren sätter betyg. Man förklarar socialtjänsten och hur dem har ett viktigt uppdrag att stötta barn, ungdomar och familjer.  

Del 3. Barns hälsa. Träff 9-11 
Den tredje delen av studiecirkeln består av tre träffar där man går igenom några aspekter som kan påverka barns hälsa: Stress, kost, kompisar och mobbning. 

Del 4. Lärandet. Träff 12-13 
Under fjärde delen är fokuset på att prata om olika former av lärande och om vad motivation är. Under dem träffarna så försöker man tillsammans i grupp att ta reda på hur föräldrar kan motivera sina barn. 

Del 5. Läxor och lärande i hemmamiljö. Träff 14-15 
Under den femte och sista delen så handlar träffarna om läxor och lärande i hemmet. Under dessa träffar så ges några tips till föräldrarna om hur man kan stötta sitt barn och förebygga konflikter.