Granskningen av Ibn Rushd i Göteborgs stad

Granskningen av Ibn Rushd i Göteborgs stad

Sammanfattning

Den 16 december 2020 fattar social resursnämnd i Göteborgs stad beslut om studieförbundet Ibn Rushds bidrag för folkbildningsverksamhet. Beslutsunderlaget består av två rapporter som, på grund av stora brister i genomförandet, innehåller en rad felaktiga slutsatser (såvitt vi kan bedöma med den information om innehållet vi i dag har).

Ibn Rushd ser att social resursnämnd riskerar att fatta ett beslut som inte är grundat i fakta. Vi ser också att man genomfört en granskning som utgått från felaktiga premisser och som innebär att ett av de tio studieförbunden särbehandlas.

Till det mest allvarliga hör att utredarna uppvisat stora kunskapsluckor gällande såväl folkbildning som bokföring och att delar av bedömningen grundar sig på irrelevanta kriterier. Hittills har inget av studieförbunden haft krav på sig att följa stadens kriterier för föreningsbidrag, ändå tillämpas de nu retroaktivt. Under processen har vi även sett att man börjat granska oss enligt våra egna, interna kvalitetskrav – krav som i de flesta delar är högre ställda än i folkbildningen i stort.

Föreliggande dokument går igenom vår syn på ärendet i detalj. Det har tre överordnade bilagor:

Bilaga 1 är en beskrivning av Ibn Rushds systematiska kvalitetsarbete.

Bilaga 2 går igenom Ibn Rushds syn på hur granskningsprocessen gått till.

Bilaga 3 bemöter den kritik vi kan bemöta med det underlag vi har.

Syftet med vår skrivelse är att visa på hur Göteborgs stad agerat under processen och på bristerna i de båda rapporter som nu föreslås ligga till grund för ett demokratiskt beslut. Om Ibn Rushds bidrag för folkbildningsverksamhet dras in på dessa grunder får det konsekvenser bortom vår egen organisation.

 • Det kommer att drabba det muslimska föreningslivet i Göteborg där Ibn Rushd varit en pådrivande faktor för demokrati, dialog och delaktighet.
 • Det kommer att skada förtroendet för Göteborgs stad – i det muslimska civilsamhället och bland samhällsengagerade individer och föreningar i stort.
 • Det kommer att påverka övriga studieförbund i staden då de villkor som formats genom granskningen inte är förenliga med svensk folkbildning så som den ser ut i dag.

Vår förhoppning är att nämnden tar till sig vår analys, att förtroendet kan återetableras och att Göteborg även i fortsättningen tillåts dra nytta av det vi, som muslimskt profilerad folkbildningsaktör, bidrar med till vår stad.

Bakgrund

Den slutgiltiga granskningen av Ibn Rushd i Göteborg har dels genomförts av Social resursförvaltning med hjälp av en konsult, dels genom ett uppdrag genomfört av konsultbyrån KPMG. Fram till beslut den 16 december 2020 kallas rapporterna och det tillhörande tjänsteutlåtandet för arbetsmaterial – Ibn Rushd har därför inte fått ta del av dessa.

Cirka en vecka före beslut kontaktades Ibn Rushd av en journalist på SVT Nyheter Väst som fått ut arbetsmaterial från rapporten genom en källa. Genom journalisten har vi fått vetskap om kritik som riktas mot oss i rapporterna. Hennes uppgifter är i dagsläget det enda vi kan bemöta och vår egen granskning har utgått från dem.

Nedanstående är ett oredigerat citat från journalisten för att visa på det underlag vi haft.

 “Under sommaren och hösten har flera artiklar skrivits om det muslimska studieförbundet Ibn Rushd bland annat av forskaren Magnus Ranstorp, Aje Carlblom och Peder Hyllengren som menat att Ibn Rushd haft koppling till Muslimska brödraskapet och antisemitism och homofobi. 

 Även Sverigedemokraterna och Demokraterna i Göteborg lade en motion i augusti i år där de menade att Göteborgs stads skall stoppa alla bidrag till Ibn Rushd där de bland annat hänvisar till tvivelaktiga samarbetspartners.

 Granskningen som nu gjorts av det externa bolaget KPMG, på beställning av Social resursnämnd går forskarnas och motionens linje. Där uttrycks tvivelaktigheter kring 11 av 23 medlemsföreningar och samarbetspartners till Ibn Rushd.

 Flera gånger pekar utredningen på att statliga och kommunala bidrag kan ha gått till religiösa studiecirklar om ”Konsten att läsa koranen”, ”Islams grundpelare” och ”Ramadanföreläsning om tron”. Något som enligt utredningen i så fall strider mot Göteborgs stads riktlinjer. Den hänvisar flera gånger till forskarnas rapport och debattartiklar och menar att de inte ser någon anledning att ifråga sätta dem.

 I juni i år sökte studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg betydligt mer pengar i kommunalt bidrag än tidigare, en del av bidraget var tio gånger större från 87 535kr till 858 103 kr, sammanlagt 1,8 miljoner.  Det gjorde att politikerna i socialresursnämnd sköt upp beslutet om att bidrag skulle betalas ut.

 Under hösten krävde politikerna att förbundet skulle granskas och en extern granskning är nu klar av revisionsbyrån KPMG som granskat studieförbundets västra distrikt under oktober. Byrån hittade många allvarliga brister i ekonomin. Bland annat har studieförbundet, enligt rapporten, redovisat en halv miljon kronor mindre till Skatteverket än de betalat ut, enligt sin egen bokföring.

 Rapporten visar att summor på 60 000 kronor betalats ut kontant utan hyreskontrakt eller underlag, att Ipads, datorer och symaskiner betalats för trots att det strider mot utbetalningspolicyn. Granskningen visar också att Ibn Rushd och dess “dotterföreningar” i flera fall har redovisat helt olika uppgifter när det gäller hur mycket pengar de har fått från Ibn Rushd. Till exempel har en förening redovisat att de fått 98 000 kronor av förbundet under 2019, medan förbundet redovisar att de betalat ut 76 000 kronor till samma förening.

 – Ibn Rushds västra distrikt har betalat ut löner och arvoden på 3,8 miljoner kronor under 2019, enligt deras egen bokföring. Men till Skatteverket har de redovisat löner och arvoden på 3,3 miljoner. Det handlar alltså om nästan 500 000 kronor i oredovisade löner.  

 – Cirkelledare har fått ersättning för studiecirklar som inte verkar ha ägt rum – cirklarna finns inte uppräknade på förbundets egen redovisning. Även andra kostnader har bokförts på arrangemang som inte verkar ha ägt rum.

 – Pengar har betalats ut som ersättning för olika utgifter, men det saknas ordentliga kvitton som styrker detta. Exempelvis för delar av en lokalhyra på tiotusentals kronor per månad, som uppges ha betalats kontant. 

 – Pengar har också betalats ut för saker som inte borde ha ersatts, som en symaskin för 4000 kr, Ipads för 42 000 kr och en dator för 9000 kr. Enligt reglerna kan inte kapitalvaror ersättas. 

 – Arvode har betalats ut för tveksamma uppdrag, som “korrekturläsning” av texter om samhällskunskap – nästan 19 000 kronor.”  

 

Kontext: Ibn Rushds rutiner

Det är viktigt att belysa kontexten till dessa påståenden. Ibn Rushd har en väl utvecklad internkontroll av sin verksamhet och goda rutiner för sin ekonomihantering. Oavsett om påståendena ovan stämmer eller inte skulle de utgöra mycket allvarliga undantag från en annars välskött och gedigen systematik. Detta har återkopplats till oss både under Folkbildningsrådets årliga verksamhetsbesök och från vår revisionsbyrå PWC. Framför allt har rutinerna vässats väsentligt de senaste åren.

Jens Persson, auktoriserad revisor vid PWC, skriver i ett brev till Ibn Rushd när vi påtalar den kritik som riktats mot oss: ”Under 2019 gjordes flera förändringar inom ekonomienheten vilket innebar i stora delar förbättrade rutiner”.

 Ibn Rushds kvalitetssäkring består av tre övergripande områden:

 • Verksamhetssamarbeten: En stor del av Ibn Rushds verksamhet bedrivs i samarbete med föreningslivet. Vi har därför specifikt framtagna processer och rutiner för att säkerställa kvaliteten i verksamhetssamarbeten.
 • Utbildning: Förankring av kvalitetsarbetet är av största vikt och en viktig del i detta är våra processer för utbildning av personal, förtroendevalda samt cirkelledare och samverkansparter.
 • Egenkontroll: För att säkerställa att verksamheten följer uppsatta riktlinjer krävs processer för kvalitetskontroll genom löpande granskning, utvärdering och forum för utveckling av kvalitetsarbetet. Varje område har processer och rutiner kopplade till sig och verktyg som kan användas som stöd i arbetet.

Vi går igenom vårt kvalitetsarbete mer i detalj i Bilaga 1 – Beskrivning av kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet har upprepade gånger förklarats och beskrivits för de personer på Social resurs och KPMG som deltagit i granskningen.

Brister i granskningsprocessen

Det finns många konkreta exempel på brister i genomförandet av utredningen. Eftersom sammanställningen är så omfattande hittas den i sin helhet i Bilaga 2 – Brister i granskningsprocessen. Sammanfattningsvis består bristerna i:

 • Bristande kunskaper hos utredarna i fråga om folkbildningens riktlinjer och villkor. Detta har resulterat i flera felaktigheter i slutsatserna.
 • Bristande kunskaper hos utredarna i fråga om bokföring och redovisning. Detta har resulterat i felaktigheter i slutsatserna kring viktiga ekonomiska faktorer.
 • Granskningen har frångått nämndens uppdragsbeskrivning samt granskat utifrån kriterier som inte är applicerbara på studieförbund verksamma i Göteborgs stad.
 • Flera orimligt korta tidsfrister har gjort det svårt för Ibn Rushd att ta fram kvalitativa underlag. Enkla men viktiga följdfrågor har inte ställts och vi har inte beretts möjlighet till förklarande samtal med utredarna som hade kunnat undanröja centrala missförstånd.
 • Flera tveksamheter kring insyn och sekretess: Utredare har begärt ut underlag med risk för brott mot GDPR, handlingar har inte hanterats i enlighet med Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet, förvaltningen har av oklara skäl begärt att få ta del av handlingar fysiskt i stället för digitalt.
 • Bemötandet av Ibn Rushds personal har i vissa fall varit fördomsfullt och kränkande.
 • Nämndens ordförande har gjort oroväckande påverkansinsatser för att skapa stöd för sin linje, något som kan bekräftas av Svenska kyrkan.

Genomgång av påståenden som kommit till Ibn Rushds kännedom genom SVT

I Bilaga 3 – genomgång av påståenden gås påståendena igenom i detalj. Sammanfattningsvis visar vår egen granskning att misstolkningar och felaktiga slutsatser ligger till grund för mycket av det som lyfts fram. I tillhörande bilagor finns underlag som styrker våra slutsatser. Vi har också bett vår revisionsbyrå PWC om en oberoende granskning för att bekräfta våra ekonomiska slutsatser i bilaga 3.

Vi anser oss ha visat att centrala delar av kritiken är grundlös och bygger på missuppfattningar som hade kunnat undvikas genom en bättre granskningsprocess.

Bilagor:

.

Previous Föreningars demokrati stärks på distans
Next Granskning visar: Överlag hög kvalitet i Ibn Rushds verksamhet 

Andra artiklar