Ny kraft på Öland för ungas välmående

2023-04-03

Borgholm. Ibn Rushd distrikt Östra deltar i Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammanträde i mars för att informera om Ibn Rushds verksamhet i Borgholms kommun. Bland annat kunde Ibn Rushd ge glädjande besked om omstart och ny kraft i kulturföreningen Salam.

Salam är en förening som verkar för att stötta och accelerera lokala krafter. I fokus är barn och unga. Under 2022 genomförde Ibn Rushd tillsammans med kulturföreningen Salam totalt åtta studiecirklar i olika ämnen, samt genomförde en särskild val-satsning som handlade om hur demokratin och valet i
Sverige fungerar.

Tanken är att erbjuda verksamhet där man kan landa i sin identitet i ett tryggt rum som stärker och ger ett meningsfullt sammanhang, säger Josefin Nyström, distriktschef i Ibn Rushd Östra.

Ibn Rushds arbete i Borgholm är ett viktigt bidrag till kommunens lokala mål om delaktighet efter att den lokala uppföljning av ungdomspolitiken flaggat för negativa trender i det lokala föreningsengagemanget.

Studieförbunden stärker föreningslivet

Ny svensk forskning visar att strukturerad fritid har positiva effekter på barns fysiska och psykiska hälsa. En meningsfull fritid ökar även barns skoltrivsel och förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Men i en rapport från MUCF framkommer att både tjejer och killar i Borgholm känner att deras psykiska hälsa samt deras fritid har försämrats sedan coronapandemin. Statistiskt kan nedgången i föreningsmedlemskapet påvisas redan sedan 2015. Andelen som är föreningsmedlemmar är här i Borgholm lägre än rikssnittet och i Kalmar län.

– Att nå dessa barn och unga är kritiskt för samhällsutvecklingen eftersom delaktighet och meningsfullhet är starkt sammankopplat med ens framtidstro och vilja att bidra till lokalsamhället, det är också en rättighet. Därför är det viktigt att vi som studieförbund kan utbilda föreningar som bedriver den här typen av verksamhet, säger Josefin Nyström.

Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till fritid, lek och vila. En otillgänglig fritid och bildning å andra sidan riskerar att påverka hur vi utvecklas som samhällsmedborgare vilket riskerar påverka jämställdheten. I MUCF:s rapport framgår tydliga skillnader mellan killar och tjejer i Borgholm när det kommer till just tankar om framtiden. Därför är det så viktigt att det finns studieförbund och föreningar med olika profiler, tillsammans når de tio nationella studieförbunden en bredd av målgrupper. Ibn Rushd är det studieförbund som når störst andel unga och störst andel så kallade ”nybörjare” – personer som aldrig kommit i kontakt med bildning tidigare.

Nystart för Salam ger kraft lokalt

Föreningen har genomgått flera förändringar nyligen med exempelvis val av ny ordförande på senaste årsmötet. Det innebär att det 2023 blir mindre utåtriktad verksamhet i föreningen. I stället gäller mer fokus på att bygga interndemokrati och ladda om inför vad medlemmarna vill nu.

Därför satsar Ibn Rushd 2023 extra resurser på att stärka föreningen Salam genom utbildningar i föreningsteknik och med utvecklingsstöd. Föreningen söker också efter en lokal i Borgholm att expandera i. Ibn Rushds ambition är att fortsätta stötta föreningen och jobbar för fullt med att ta fram ett nytt verksamhetsavtal mellan studieförbundet och Salam.

Redan är flera spännande studiecirklar planerade för 2023 i livsåskådning, demokrati, kultur samt med fokus på människa och natur. I och med uppdaterade bidragsvillkor har studieförbundet också fokus på att följa upp nya rutiner för uppföljning och egenkontroll, något som tyvärr särskilt belastar de små föreningarna i glesbygd och på små orter. Exempelvis är e-listor för deltagande i
verksamheten nu ett krav.

Kommunsamverkan ett verktyg

Dialogen mellan studieförbundet och Borgholm kommun är ett sätt för kommunen att lära känna det lokala föreningslivet, jobba med de lokala delaktighetsmålen och följa upp på engagemangs- och bildningsläget lokalt.

Att vi får träffas och berätta om vår verksamhet och bidra med våra medlemmars bild av förutsättningarna för det lokala föreningslivet stärker möjligheterna för en meningsfull fritid som också stärker och utvecklar lokalsamhället. Mötet med kommunen hjälper oss säkerställa dessa mervärden, säger Josefin Nyström.

Josefin Nyström 2022 profil liggande
Josefin Nyström, distriktschef för Ibn Rushd distrikt Östra
Previous En god idé: ny bidragsmodell med fokus på kvalité
Next Hur Ibn Rushd kan förstärka er förening   

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar