Nytt studiematerial ”Lagar och föreskrifter för muslimska trossamfund”

Nytt studiematerial ”Lagar och föreskrifter för muslimska trossamfund”

Bakgrund och syfte

I den muslimska traditionen genomgår en skriftlärd, även känd som imam, vanligtvis en långvarig och djupgående studie av islamisk rättskunskap. I länder där lagar och regler grundas på sharia kan individer med expertis inom islamisk rättskunskap även fungera som domare eller engagera sig i socialt arbete utan att motsätta sig eller bryta mot landets lagstiftning. Sverige, vars lagar och regler skiljer sig från de som baseras på muslimska principer, har ett regelverk som kan vara komplicerat och svårförståeligt för allmänheten, särskilt inom områden där imamer och företrädare för muslimska föreningar är verksamma, såsom familjerätt. 

En betydande del av Sveriges imamer och företrädare för muslimska föreningar engagerar sig aktivt i socialt arbete, men saknar oftast resurser och tillgång till juridisk rådgivning vilket understryker vikten av detta utbildningsmaterial, ”Lagar och föreskrifter för muslimska trossamfund”,. 

Ibland möter en imam eller föreningsföreträdare komplexa frågor som berörs av både muslimska regler och svenska lagar. Syftet med denna bok är att ge läsaren en helhetsbild av svenska lagar och föreskrifter som är relevanta för muslimska trossamfund för att kunna hantera dessa komplexa frågor på ett sätt som är förenligt med svensk lagstiftning och samtidigt respekterar muslimska regler. 

Studiematerialet ska även användas som en referenskälla när frågor och tvister uppstår. Detta bidrar till att underlätta för imamer och företrädare för muslimska föreningar att navigera i den komplexa juridiska och sociala kontexten i Sverige, vilket ger dem verktyg och kunskap för att mer effektivt stödja och betjäna sina medlemmar. Det kan minska risken för felaktiga beslut eller handlingar som bryter mot svensk lag och därmed skapa rättsliga problem och utmaningar för föreningar eller trossamfund och därmed den svensk-muslimska befolkningen. Det kan bidra till att förebygga missförstånd, konflikter och potentiella rättsliga problem genom att främja efterlevnad och korrekt tillämpning av svenska lagar och föreskrifter. 

Studiematerialet ”Lagar och föreskrifter för muslimska trossamfund”, framtaget av Juris doktor Mosa Sayed som jobbar på Uppsala universitet, ger en fördjupad förståelse av de svenska lagarna som berör muslimska trossamfund och deras arbete. 

Studiecirkelns uppbyggnad och innehåll

Studiematerialet har resulterat i en utbildning som kommer hållas i studiecirkelform. Varje cirkel är helt och hållet strukturerad utifrån materialet. Studiecirklarna är organiserade i sju moduler, vilka motsvarar de sju kapitlen i studiematerialet. Varje kapitel i studiematerialet inriktar sig på ett distinkt juridiskt fält som är viktigt för verksamheten inom trossamfunden:

De svenska grundlagarna: En genomgång av Sveriges grundlagar, medborgerliga fri- och rättigheterna, minoritetsskydd och hur dessa begränsningar relaterar till muslimsk religionsutövning

Organisation för religiöst ändamål: Genomgång av olika organisationsformer som ideella föreningar, stiftelser och trossamfund, samt deras betydelse och funktion inom ramen för religiös verksamhet. 

Begravning: Information om svenska regler gällande begravningsverksamheten och de åtgärder som bör vidtas vid dödsfall samt vilka hinder och möjligheter muslimska begravningsseder bemöter i Sverige.  

Äktenskap och skilsmässa: Denna del behandlar reglerna kring vigselförrättare, vigsel (religiös och borglig), äktenskapets juridiska status och processen för skilsmässa enligt muslimska seder och svensk lag. 

Bodelning och underhåll mellan makar: Här fokuseras det på reglerna för bodelning i samband med skilsmässa och hur islamisk brudgåva behandlas enligt svensk lag, samt underhållsfrågor mellan makar. 

Föräldrar och barn: Avsnittet berör föräldraansvar, vårdnad av barn och principen om barnets bästa samt tvångsvård enligt LVU och frågor kring hedersbrott. 

Arv och testamente: Denna del tar upp arvsrätten och testamentens roll och betydelse inom både svensk lag och enligt muslimska seder. 

Varje modul behandlar, diskuterar och reflekterar över innehållet i de olika kapitlen och följs upp med en avslutande reflektion där man får diskutera kapitlet med andra deltagare. Målet med detta är att säkerställa att alla deltagare har tagit till sig innehållet och reflekterat över hur svenska lagar fungerar och hur de ska implementeras i det dagliga arbetet. Studiecirklarna börjar och avslutas med en påminnelse om materialets syfte och mål för att förankra lärandet.

Kriterier för att hålla i en studiecirkel gällande materialet

För att kunna hålla i en studiecirkel inom ”Lagar och föreskrifter för muslimska trossamfund”, måste man vara en cirkelledare som har gått en utbildning som är specifikt framtagen för att få fördjupade kunskaper och pedagogiska verktyg för att leda en lyckad studiecirkel i ämnet. 

Utvärdering

Efter varje genomförd studiecirkel utvärderas cirkeln och materialet av både cirkelledaren och deltagarna i syfte att hitta förbättringsmöjligheter. På detta sätt kan Ibn Rushd utveckla och förstärka kvalitén i studiecirklarna.  

Är du intresserad av att fördjupa dig i materialet? Nedan kan du bläddra igenom och utforska studiematerialet i detalj.  

Materialet finns att läsa på svenska och arabiska nedan.    

 

Bläddra och läs igenom studiematerialet

Arabisk översättning

Previous Intervju om studiematerialet “Lagar och föreskrifter för muslimska trossamfund” 
Next Du, Ditt Barn och Lärande : Tema 1: Rättigheter och föräldraskap ​

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar