Kvalitetsarbete

Ibn Rushds kvalitetsarbete

På studieförbundet Ibn Rushd tar vi kvalitetsarbetet på stort allvar. Skattemedlen vi hanterar är vi måna om att förvalta på bästa möjliga sätt. Därför är vi extra noga med vårt kvalitetsarbete.

I flera fall ställer Ibn Rushd högre interna kvalitetskrav än vad våra bidragsgivare kräver. Vi sätter stort värde på att genomföra verksamheten enligt folkbildningens etiska riktlinjer.

Om vi bedömer att en studiecirkel eller annan slags verksamhet inte håller de höga kvalitetskrav vi ställer stryks evenemanget ur våra system och rapporteras inte som bidragsgrundande verksamhet till våra bidragsgivare. Det är ett kostsamt men nödvändigt förhållningssätt.

Huvudfokus i vårt kvalitetsarbete är i övrigt att kunna vidta nödvändiga åtgärder som utvecklar oss och våra samverkansaktörer på ett sätt som förbättrar både innehållet i verksamheten och sättet som verksamheten bedrivs på, och samtidigt minimerar riskerna för brister och felaktigheter.

Kvalitetssäkring och internkontroll

Vi arbetar återkommande med kvalitetssäkring för att på bästa möjliga sätt förebygga att fel begås. Vi har en årlig internkontroll för att granska genomförd verksamhet. Folkbildningsrådet kräver att internkontrollen genomförs på 5 procent av rapporterad verksamhet. 2015 kontrollerade vi 25 procent av tidigare års verksamhet och 2016 kontrollerade vi 31 procent. Vi kontrollerar höga volymer för att vara säkra och trygga med att vi inte rapporterar verksamhet som inte uppfyller kraven på bra folkbildningsverksamhet och för att införa nödvändiga utvecklingsplaner för att förebygga uppkomsten av brister i fortsättningen.

Vår internkontroll är djupgående och innehåller bland annat djupgående granskning av närvarolistor, telefonintervjuer av deltagare på olika språk och ekonomisk kontroll. När vi genomför kontroller tittar vi också på hur vi till exempel kan utveckla cirkelledarnas kompetenser och hur deltagarnas lärande och delaktighet kan stärkas.

Kvalitetssäkringen görs kontinuerligt i sex steg, från cirkelledarnivå fram till kansliledningsnivå. Våra kvalitetsrutiner börjar redan i planeringsstadiet och i cirkelledarutbildningsstadiet och fortsätter efter att verksamheten slutrapporterats. Vi har skriftliga rutiner för utbetalningar av kostnadsersättningar och samarbetsavtal och verksamhetsavtal för samverkande föreningar för att säkra den bildningsverksamhet som görs i samarbete med föreningar. Vi har också ett systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalyser samt krav på interna rimlighetsbedömningar av verksamhet i alla kommuner där stora verksamhetsförändringar eventuellt uppstår.

När vi i våra kvalitetssäkringssystem upptäcker tveksamheter eller otydligheter genomför vi fördjupade granskningar som kan leda till att arrangemang stryks eller att samarbetet avbryts.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med att säkerställa kvalitet i folkbildningsverksamhet och annan bildningsverksamhet är en del av det dagliga arbetet, och vi har en metod för att ständigt utveckla vårt kvalitetsarbete och våra processer så att vi lyckas ännu bättre. Studieförbundet Ibn Rushd arbetar efter en kvalitetscykel med fyra delar: planera, genomföra, utvärdera och förbättra. Varje del har ett antal dokumenterade steg och processer. Kvalitetscykeln förtydligar kvalitetsarbetets arbetsgång och leder till ständiga förbättringar.

Ibn Rushd är anordnare till all folkbildningsverksamhet som vi rapporterar

Ibn Rushd är anordnare till all folkbildningsverksamhet som vi rapporterar till Folkbildningsrådet, inte bara till kurser, studiecirklar etc som vi genomför i egen regi utan även den som genomförs i samarbete med föreningar. Därför har vi tydliga riktlinjer som att en cirkels syfte och studieinnehåll ska tydliggöras med en studieplan. I publika event, konferenser och kulturarrangemang har vi också krav på att inbjudna gäster inte ska stå emot våra värderingar genom att exempelvis vara kända för att hetsa mot andra grupper eller sprida hat.