Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete hos Ibn Rushd

Ibn Rushd är noga med att de skattemedel vi förfogar över ska gå till rätt saker. Därför är kvalitetsarbetet väldigt viktigt för oss. Vi kontrollerar själva en betydligt större andel av verksamheten än vad våra bidragsgivare kräver. Om vi upptäcker brister stryks den aktuella verksamheten ur våra system och rapporteras inte in som bidragsgrundande.

Kvalitetssäkring och internkontroll

Ibn Rushds kvalitetssäkring görs systematiskt och omfattar alla led från cirkelledare till rektor. Våra kvalitetsrutiner börjar redan i planeringsstadiet och fortsätter långt efter genomförandet i form av utvärderingar och förbättringsåtgärder. För den statsbidragsberättigade verksamheten finns en process i tolv steg som tydliggör var ansvaret för att säkra kvaliteten ligger.
Till stöd för de sex distrikten finns dels kvalitetsavdelningen på förbundskansliet, dels en verksamhetschef med ansvar för ordinarie folkbildningsverksamhet.

Vid sidan av den löpande kvalitetssäkringen genomförs varje år en stor internkontroll. Folkbildningsrådet kräver att internkontrollen genomförs på 5 procent av den inrapporterade verksamheten. Ibn Rushd granskar årligen 10-20 procent. Internkontrollen görs på ett slumpvis urval av föregående års verksamhet samt på verksamhet som tidigare uppvisat bristfälliga resultat. Bland annat granskas deltagarlistor, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt ekonomisk underlag som legat till grund för kostnadsersättningar. Telefonintervjuer med cirkelledare och deltagare genomförs, om nödvändigt på flera språk. Parallellt följs distriktets etikarbete upp och eventuella lokala projekt granskas så att de lever upp till såväl Ibn Rushds vision och kärnvärden som till bidragsgivarnas krav. Detta gör vi för att kunna känna oss säkra på att vi levererar bra folkbildningsverksamhet och för att vi ständigt vill förbättra oss. Internkontrollen följs av direkt återkoppling och tydliga handlingsplaner.

Cirkelledarutbildningar, utbildningar i rapporteringsverktyget Gustav och löpande kvalitetssäkring av utbetalningar är andra viktiga delar av kvalitetsarbetet hos Ibn Rushd.