Distrikt Södra

Skåne och Blekinge län

Verksamhet för 2024

Verksamhetsplanen för Ibn Rushd Södra distriktet för perioden 2024-2025 präglas av ett starkt engagemang för att stödja och stärka kvinnor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Genom en målinriktad och skräddarsydd strategi syftar vi till att erbjuda utbildnings- och träningsprogram som främjar deras professionella utveckling och integrering på arbetsmarknaden och därmed samhället. Utifrån senaste trender är vi på väg mot en allt större globalisering, polarisering men också en individualisering som lär göra framtiden än mer komplex och och splittrad – vår intention är att minska gapet mellan människor och skapa sammanhållning genom att samlas under det demokratiska paraplyet som vårt distrikt kommer att erbjuda. 

Vidare kommer vi under den angivna tidsperioden att fortsätta vår dedikation till kulturarbete och att främja en inkluderande och mångfacetterad kulturell dialog. Genom olika kulturella aktiviteter och projekt strävar vi efter att främja kulturellt utbyte och förståelse, vilket i sin tur bidrar till en starkare och mer sammanhållen samhällsstruktur. Södra distriktet kommer även att arbeta nära med de största trossamfunden för att öka tolerans och bygga broar mellan olika samhällsgrupper och nyttja den kraft som dessa organisationer besitter för att stärka ett gemensamt samhälle. I vårt arbete med demokratifrågor är vårt mål att främja en aktiv medborgarroll och medvetenhet om demokratins betydelse. 

Genom utbildning, evenemang och initiativ vill vi uppmuntra samhällsengagemang och stärka medborgarnas deltagande i beslutsprocesser, där varje röst och åsikt är värdefull och respekterad. I en tid av ökande främlingsfientlighet kommer vi att fortsätta att aktivt motverka denna utmaning genom olika program och åtgärder som främjar öppenhet, tolerans och interkulturellt samarbete. Vi betonar särskilt samarbetet med olika trossamfund och andra betydelsefulla aktörer inom civilsamhället för att skapa en stark och enad front mot främlingsfientlighet och för att främja en atmosfär av ömsesidig respekt och förståelse. 

Genom att integrera dessa fokusområden i vår verksamhet strävar vi efter att skapa en positiv och meningsfull samhällspåverkan och bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle. 

I linje med Agenda 2030 med betoning på social hållbarhet, där varje individ ges möjlighet att blomstra och bidra till samhällets framsteg och välbefinnande. 

Distriktet arbetar för organisering och en minskad känsla av isolation och utsatthet. Dem satsar på långsiktigt relationsbyggande arbete för gemenskap och samhörighet. Genom plattformar för möten och diskussion samt en bred personalskara med olika bakgrunder, erfarenheter och trosuppfattningar strävar distriktet efter att minska avståndet mellan de vi möter och oss själva. 

För att motverka negativa konsekvenser, såsom förutfattade meningar och fördomar om olika delar av befolkningen som den demografiska utvecklingen kan leda till, arbetar Ibn Rushd aktivt med folkbildning och opinionsbildning. Vi deltar i debatten kring känsliga frågor, sprider information, bedriver strategisk dialog och folkbildar allmänheten. 

Studiecirklar

Kulturprogram

Kontakta oss

Har du frågor om vår verksamhet? Undrar du om våra studiecirklar eller kulturprogram? Vill du veta datum och plats? Det är bara att höra av er! Ibn Rushd svarar er inom 48 timmar. 

Boka sal hos oss

Årsberättelse 2022