Vår värdegrund (idéplattformen)

Vår gemensamma värdegrund är den kompass som ligger till grund för våra värderingar och vårt uppdrag. Ibn Rushds värdegrund finns beskriven i idéplattformen.

Idéplattform för Ibn Rushd Studieförbund

Ibn Rushd Studieförbunds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

Det betyder att en person ska kunna vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska samhället på samma gång. Det betyder att vi arbetar mot alla former av förtryck, hat, våld och diskriminering mot muslimer. Det betyder samtidigt att vi aktivt skapar plattformar, engagemang och bryggor för att muslimer ska delta och leva i det svenska samhället på lika villkor. Vi menar att man med islam som värdegrund kan vara en aktiv del av det svenska arbetet för demokrati, jämställdhet, kultur, miljö, hälsa, mänskliga rättigheter och folkbildning. Muslimer är och har alltid varit en del av Sverige, vår vision innebär att också samhället erkänner muslimerna som en självklar och naturlig del av det.

Ibn Rushds uppdrag är att:

– Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.

– Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.

– Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan, detta genom kultur- och kunskapsinsatser.


Kärnvärden

Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den muslimska religionen och kulturen. Mötet mellan människor har ett egenvärde vid alla våra aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, fördomar förebyggas och rättigheter säkras. Därför ska dialog och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår verksamhet ska det finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader och språkliga barriärer.

Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid till. Det måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna, det existentiella tänkandet, dialogen med andra och det egna växandet. För att delta i våra verksamheter ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på ett visst sätt, ha en viss akademisk utbildning eller en viss mängd arbetslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska vara den egna utvecklingen som sker genom reflektion, oberoende
av vem man är.

Stolthet över sig själv och den identitet man har, över Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna känna. Vi strävar mot ett samhälle där det är möjligt att vara stolt över att vara svensk och muslim. Vi arbetar för att stärka den svenskmuslimska identiteten och prioriterar verksamhet som stärker den muslimska gruppens egenmakt och stolthet.

Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå eller på samhällsnivå. När vi ser negativa tendenser eller fenomen omkring oss strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara större förståelse mellan muslimer och icke-muslimer, stärkta rättigheter för utsatta minoriteter eller att motverka alkoholnormen. Förändring kan också innebära att en individ får större kunskaper, blir mer engagerad eller rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att
påtala behovet av förändring eller för att vara obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna påvisa
förändring.

Grundsyn

Tro
Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och förtryck.

Samhälle
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av rasism, ojämlikhet och diskriminering.

Miljö och hälsa
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.

Bildning och kultur
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att stärka identiteter, uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva och respektfulla samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är hetsande, kränkande eller hatfyllda.