Distrikt Västra

Värmlands, Västra Götalands och Hallands län

Verksamhet för 2024

Verksamhetsplanen för Studieförbundet Ibn Rushd distrikt västra för perioden 2024-2025 bygger på att möta de aktuella samhällsbehoven. Vårt arbete är förankrat i samarbetet med regionen och kommunerna inom Västra Götalands, Värmlands och Hallands län. Genom våra insatser strävar vi efter att skapa en meningsfull samhällspåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Efter pandemin står vi inför ökade utmaningar inom hälsa, särskilt relaterat till psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet bland äldre och ungdomar. 

Vårt arbete kommer att fokusera på folkhälsa och förebyggande åtgärder genom att synliggöra samhällsproblem och skapa en diskurs och öka medvetenheten kring problematiken. Ännu ett stort och fortsatt växande samhällsproblem är gängkriminalitet och missbruk. Därför kommer vi att prioritera ungdomsorganisering och självbildsstärkande insatser för en stärkt självkänsla och en ökad känsla av tillhörighet. Det i sin tur leder till en känsla av inflytande, ett ökat samhällsengagemang samt integration. De senaste åren har arbetslösheten i samhället fortsatt öka, en orsak är språkbarriärer och bristande kännedom om rättigheter i samhället. 

Satsning på arbetsmarknadsfrågor kommer att genomföras genom att rusta upp människor med kunskap och stödja kvinnor som är långt ifrån arbetsmarknaden. Genom utbildnings- och bildningsprogram strävar vi efter att främja deras professionella utveckling och integration på arbetsmarknaden, samtidigt som vi stärker kvinnoorganisering och kvinnors egenmakt. Demokrati och delaktighet har varit och kommer fortsatt vara centrala teman i vår verksamhet. Vi strävar efter att främja samhällsengagemang och medvetenhet om demokratin och dess betydelse. Detta genom utbildning och evenemang som uppmuntrar till samhällsengagemang och valdeltagande. 

Vi ser en allt mer islamofobisk radikalisering och en antimuslimsk samtid. Vi kommer därför intensifiera arbetet med att främja öppenhet, tolerans, mångfald, interkulturellt samarbete och kulturell dialog genom öppna program och arrangemang som motverkar rasism och diskriminering. 

Genom en mängd olika kulturella arrangemang och projekt strävar vi efter ett ökat kulturellt utbyte. 

Detta arbete bidrar till en mer sammanhållen och stärkt samhällsstruktur. I samarbete med våra medlemsorganisationer kommer vi att fokusera på läsfrämjande verksamhet genom olika initiativ, särskilt i socioekonomiskt eftersatta områden där behovet är stort.

Ibn Rushds verksamhet finns i 6 av 7 av kommunens prioriterade områden och har dokumenterad erfarenhet av att nå deltagare som övriga studieförbund inte når. Vi ser digitalisering som en central del av vårt arbete, då den kommer att vara en avgörande roll i de läsfrämjande insatserna och göra litteratur mer lättillgänglig, för både barn och ungdomar. Digitaliseringen har också en stor inverkan på dem äldre i samhället, utan det digitala stängs man mer eller mindre ut från samhället. Därför kommer digital tillgänglighet fortsatt vara ett fokus i verksamheten. Vi kommer fortsatt erbjuda våra populära studiecirklar om föräldraskap och barns lärande med målet att göra vårt studiematerial ”Du, ditt barn och lärandet” mer tillgängligt för fler föräldrar i regionen. Vi riktar in oss mot skolor där materialet kan fungera brobyggande mellan skola och hem.

Studiecirklar

Kulturprogram

Kontakta oss

Har du frågor om vår verksamhet? Undrar du om våra studiecirklar eller kulturprogram? Vill du veta datum och plats? Det är bara att höra av er! Ibn Rushd svarar er inom 48 timmar. 

Årsberättelse 2022