Rundabordssamtal

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal om inlärning

Hur kan vi stärka kursdeltagarens inlärningsförutsättningar? Vilka delar i inlärningsprocessen är centrala? Projektet ALFA – Svenska för alla arrangerade ett rundabordssamtal i Stockholm, där bland andra forskare, lärare och pedagoger deltog. Ett tjugotal inbjudna samlades för att bidra med sina perspektiv och erfarenheter av undervisning för vuxna som ännu inte kan läsa och skriva.

Dagen inleddes med ett samtal mellan moderator Gabriella Ahlström och Maj Törnlind, verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd Studieförbund och en av initiativtagarna till ALFA – Svenska för alla.

– Den som inte lärt sig att läsa och skriva som barn har inte kunnat utveckla sitt abstrakta tänkande i samma utsträckning som de som haft möjlighet att få utbildning, eftersom det abstrakta tänkandet i stor utsträckning utvecklas genom läsande, berättade Maj Törnlind. Ordförrådet på det egna språket är inte heller lika stort, eftersom man i hög utsträckning också utökar sitt ordförråd genom läsning.

Studieförbunden arbetar sedan 2015 med insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Syftet med insatserna är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. Aktiviteter under asylperioden, som tar hänsyn till målgruppens särskilda inlärningsförutsättningar, har en positiv inverkan på hälsan och kan vara helt avgörande för möjligheten till en framtida etablering.

Senare under dagen delades deltagarna upp i tre grupper som diskuterade samma frågeställningar. Samtalen summerades och redovisades sedan i helgrupp. Några punkter som betonades var bland annat vikten av ett respektfullt, tryggt bemötande och ett öppet förhållningssätt. Framgångsfaktorer som lyftes fram var exempelvis att skapa förutsättningar för självlärande, ett lustfyllt lärande samt ett vardagsnära och situationsanpassat kursinnehåll.

Metoder och arbetssätt

Individanpassade uppgifter, relevant och begripligt innehåll, en delaktighet i lärandeprocessen och ett varierat arbetssätt bör vara grunden i metodiken. Först bör man fokusera på det muntliga och konkreta – prata om det vi ser. Sedan kan man så småningom utveckla konkret logiskt tänkande till abstrakt logiskt tänkande. Olika former av studiebesök kan vara bra och konkreta sätt att utveckla språket och stärka inlärningsförmågan.

Även cirkelledarens roll diskuterades i rundabordssamtalet. De har till exempel en viktig brobyggarroll för att skapa trygghet i gruppen, som underlättar lärandet och att deltagaren vågar mer, men det finns också utmaningar. Cirkelledare behöver verktyg för att kunna möta deltagarnas situation i asylprocessen med avslag, psykisk ohälsa etc.

Handledning

Projektet ALFA – Svenska för alla kommer att ta fram en studiehandledning med metoder, material och verktyg som stöd och inspiration. Dessutom utformas en vidareutbildning för cirkelledare som har kurser i svenska för asylsökande som är början av sin läs- och skrivinlärning. Det som kom fram under rundabordssamtalet gav värdefulla perspektiv och kunskap, vilket kommer att bidra till ett bättre innehåll i både handledningen och utbildningen.