ALFA – Svenska för alla

ALFA – Svenska för alla

ALFA – Svenska för alla

Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla är ett samarbete mellan sex studieförbund: ABF, Bilda, Medborgarskolan, Ibn Rushd, Sensus och Studiefrämjandet. Ibn Rushd är projektägare för projektet som ska ta fram metoder, material och en vidareutbildning för cirkelledare som har kurser i svenska för asylsökande som ännu inte kan läsa och skriva. 

Studieförbunden har identifierat ett behov av särskilda insatser för vuxna asylsökande som har kort eller ingen skolbakgrund. De som inte lärt sig läsa och skriva som barn har speciella inlärningsförutsättningar. För att kunna möta deras behov tas särskilda material och metoder tas fram i ALFA  Svenska för alla. Dessutom kommer cirkelledare verksamma i studieförbundens asylverksamhet att vidareutbildas inom området.

Ett mål med projektet är att bidra till en bra start för asylsökande som saknar grundläggande litteracitet. För dem som har den längsta vägen till en etablering i arbets- och samhällslivet är det extra viktigt att asyltiden används på ett meningsfullt sätt.

Projektet pågår från september 2019 till december 2020. Det finansieras med statsbidrag från Länsstyrelserna inom ramen för det som kallas TIA, Tidiga insatser för asylsökande.

Genomförande

Befintliga studiematerial inventeras. Med utgångspunkt i dessa utvecklas ett nytt studiematerial med tillhörande studiehandledning. Erfarna SFI-lärare involveras och konsulteras, liksom pedagoger inom folkbildningen med lång erfarenhet av att undervisa i svenska för nyanlända och specifikt för målgruppen. Det nya studiematerialet testas i samtliga sex studieförbund och med så stor geografisk spridning som möjligt.

Därefter tas en speciellt utformad utbildning fram för de cirkelledare som möter deltagare som ännu inte kan läsa och skriva. Cirkelledarutbildningarna äger rum i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall och Örebro. Utbildningarna erbjuds cirkelledare och ansvarig personal från de samverkande studieförbunden i hela landet. Målet är att utbilda 90-100 cirkelledare.

Projektet utvärderas kontinuerligt i form av lärande utvärdering. Det innebär att cirkelledare och deltagare involveras på olika sätt. De testar, samt ger synpunkter på, material och metoder. Detta sker runt om i landet hos olika grupper i samtliga sex studieförbund.

Aktuellt i projektet

Pressmeddelande

Rundabordssamtal om inlärning

Nytt utbildningsmaterial