Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbete

Ibn Rushd och jämställdhet

Vi är övertygade om att ett jämställt samhälle, där alla oavsett könstillhörighet har samma rättigheter och möjligheter, är det bästa samhället. Därför är det självklart för Ibn Rushd att sträva efter ökad jämställdhet i alla led av vår verksamhet och att ständigt verka för att samhället ska bli mer jämställt.

Vi arbetar med metoden jämställdhetsintegrering för att säkerställa att vår verksamhet inkluderar ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga en analys av de konsekvenser olika förslag får för personer utifrån deras könstillhörighet.

Vad är jämställdhetsintegrering?

Europarådets definition av jämställdhetsintegrering är allmänt vedertagen inom dagens jämställdhetsarbete:

Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av besluts(verksamhets)processer, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”[1]

Folkbildning och jämställdhet

Statens syften med de statsbidrag som ges till folkbildningen handlar om att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation, att utjämna utbildningsklyftor samt att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Alla dessa syften kan enkelt tolkas som uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet och bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska delmålen.

Vad gör Ibn Rushd för jämställdhet?

Ibn Rushd Studieförbund arbetar för att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska känna sig välkomna till förbundet och våra verksamheter. Vi bedriver ett målmedvetet jämställdhetsarbete för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom förbundet.

Samtidigt har vi en stor andel verksamhet som bidrar till att göra samhället mer jämlikt och jämställt. Flera av våra satsningar, som exempelvis riktat stöd till utrikesfödda lågutbildade kvinnor, når grupper som annars inte nås av demokratisatsningar och folkbildning. Förutom att stärka personer  tror vi att det är viktigt att motverka destruktiva maskulinitetsnormer och könsroller. För oss är det också tydligt att man inte kan tala om jämställdhet utan att också lyfta frågor om rasism, inkludering och delaktighet.

2018 gjorde vi en gedigen kartläggning av förbundets utmaningar när det kommer till jämställdhet; från valberedningens arbete till personalsammansättning och löner samt cirkelledare och kursutbud. Denna kartläggning följs upp varje år. Vi fann då några huvudsakliga utmaningar som vi nu prioriterar lite extra – att vårt kursutbud ofta är könsstereotypt, att rekryteringen av kursdeltagare också följer könsstereotypa mönster och att vi har få kvinnliga deltagare i vår asylverksamhet.

Nu tar vi krafttag för att erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter och lyfta fram fler kvinnor i våra arrangemang. Ett av våra ledord är att aldrig vara rädda för att påtala behovet av förändring – det gör vi bäst genom att inte bara kritisera, utan också folkbilda och bidra till en lösning.

Har du frågor om vårt jämställdhetsarbete? Kontakta oss på info@ibnrushd.se så berättar vi gärna mer!

Illustration: Madelen Lindgren, MADEbyLEN