Verksamhetsområdet livsåskådning

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att fritt utöva sin religion eller avstå från att göra det utan att mötas av diskriminering. Livsåskådningsfrågor, särskilt de som är kopplade till religionen islam, är en viktig del av vår verksamhet och ett av våra verksamhetsområden. Ibn Rushd samarbetar med både föreningar med religiös profil och ickereligiösa föreningar.

Vi tycker att det är positivt att människor får stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Att få möjlighet att bättre lära känna sin religion kan vara ett sätt att bättre lära känna en del av sig själv. Därför arbetar vi bland annat med att stärka den svenskmuslimska identiteten exempelvis genom studiecirklar om Koranen, ramadan eller andra aspekter av religionen islam.

Genom att få nyanserande kunskap om islam och dess fredsbudskap ökar också motståndskraften mot extrema och våldsorienterade tolkningar. Vårt arbete för att motverka religiös och våldsorienterad extremism inkluderar bland annat bildning och konferenser för imamer, föreläsningsserier riktade till unga muslimer och handboken Tillsammans för tillit och demokrati framtagen i samarbete med Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, om hur det civila samhället kan arbeta mot våldsorienterad extremism.

När människor lär sig om andras religioner kan det samtidigt bidra till att slå hål på fördomar och skapa ett öppnare samhälle. Genom vår interreligiösa verksamhet verkar vi för fler möten över religionsgränser, både inom och mellan olika religioner. Ett exempel på detta är scriptural reasoning där troende från olika religioner får lära känna och diskutera varandras heliga skrifter.

Ibn Rushd arbetar nära flera olika trossamfund och församlingar. Aktiviteter vi utför i samverkan med trossamfund kan vara allt från kulturarrangemang och eidfestivaler till styrelseutbildningar i församlingar och kompetenshöjande insatser för imamer.

Ibn Rushd tar hänsyn till den breda mångfald som finns inom den muslimska gruppen inom olika teologiska skiljefrågor och tar inte ställning till dessa i vårt arbete. Vi vill att alla i Sverige ska kunna utöva sin tro på det sätt de själva vill och anser att det inte är vår roll att uttala oss om teologiska frågor. Samtidigt finns det teologiska ställningstaganden som alla våra medlems- och samarbetsorganisationer delar, till exempel synen att demokrati är förenligt med den religion de utövar. Vi ställer samtidigt inte bara krav på att våra samarbetspartners ska ha demokratiska och jämställda styrelser, vi tillhandahåller också verktyg och fortbildningar som kan stärka dem i deras demokrati- och jämställdhetsarbete.

Ibn Rushd stöttar endast aktiviteter som är inom ramen för vad som är folkbildning. Religiösa ceremonier, gudstjänster och bön är exempel på aktiviteter som vissa av våra medlemsorganisationer gör vid sidan om deras folkbildande arbete. Trots att detta arbete är viktigt är det inte något som Ibn Rushd stöttar.