Vad vi gör

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar med folkbildning med särskilt fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi anordnar årligen cirka 315 000 studietimmar inom allt från islam och arabiska till naturvetenskap och hälsa. Alla är välkomna till vår verksamhet som finns över hela landet.

Folkbildningen hos Ibn Rushd och de andra svenska studieförbunden har tre olika former – du kan delta i en studiecirkel, ett kulturprogram eller i annan folkbildningsverksamhet.


Vårt uppdrag:

Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.

Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.

Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan, detta genom kultur- och kunskapsinsatser.


Verksamhetsområden

Klicka på varje bild för att få veta mer.

Demokrati

Kultur

Livsåskådning

Människa & natur


Aktuella projekt

Läs mer om vad vi gör här.

ALFA – Svenska för alla
BANATI – Forum för jämställdhet

Mänskliga Rättighetsdagarna
Eid al-Fitr och Eid al-Adha
Demokrati
Vad gör Ibn Rushd?

Organisering, jämlikhet, rättigheter och antirasism är några ord som representerar Ibn Rushds breda arbete med demokratifrågor. Till exempel håller vi utbildningar i föreningsteknik, folkbildar om den svenska folkrörelsetraditionen och anordnar årliga studieresor till bosniska Srebrenica. Vi är också en av huvudarrangörerna till Mänskliga rättighetsdagarna, Nordens största arrangemang för praktiker, forskare och organisationer som engagerar sig för de mänskliga rättigheterna.   

Ibn Rushd värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av rasism, ojämlikhet och diskriminering.   

Sverige är ett demokratiskt land, men den svenska demokratin är inte fulländad. Det finns grupper som röstar i lägre utsträckning och har mindre möjligheter att påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen. Det finns också en alltmer utbredd rasism och diskriminering som beskär människors liv. Det vill Ibn Rushd bidra till att förändra.   

Vi arbetar även med olika insatser för asylsökande och utrikesfödda och vill särskilt stötta dem som har kort eller ingen utbildningsbakgrund. Några av de särskilda insatser vi arbetar med ingår i regeringens etableringssatsning. Ibn Rushd verkar i flera av landets prioriterade områden. För många är vi den första samhällsaktören som man möter. Och för vissa den enda kulturella bron mellan olika livsåskådningar  

Bland annat har Ibn Rushd tagit fram en handbok för dig som är utbildare och möter vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Ibn Rushd håller även exempelvis i utbildningar för kvinnor med utländsk bakgrund för att stötta dem till deras första jobb.  

Läs mer om våra projekt här
Kultur
Vad gör Ibn Rushd?

Kultur är till för alla och alla behöver kultur. Ibn Rushd tror på ett samhälle där fri kultur och bildning stärker identiteter, uttrycker budskap, utvecklar individer och ökar kunskapsnivån. Konst och kultur är viktiga uttrycksformer där man gör sin röst hörd och sätter sitt eget avtryck. Ibn Rushd stimulerar kulturinitiativ som leder till bildning och nyfikenhet.  

Ibn Rushd arbetar för att kulturen ska vara tillgänglig för alla och för att öka mångfalden i det svenska kulturlivet, både bland kulturutövarna och bland dem som tar del av kulturuttryck. Vi arbetar också för att öka mångfalden i kulturutbudet genom att lyfta kultur, konst och musik som våra målgrupper känner igen sig i.  

Exempelvis, i samband med Eid al-Fitr, som firas när den muslimska fastemånaden ramadan avslutas, ordnar Ibn Rushd firanden och festivaler över hela landet. I Göteborg anordnas Eid exempelvis tillsammans med Världskulturmuseet i Göteborg. En tradition som nu har över tio år på nacken.  

Livsåskådning
Vad gör Ibn Rushd?

Vi anordnar studiecirklar om olika aspekter av islam, gör interreligiösa möten möjliga och håller spetsutbildningar för imamer. Vår erfarenhet är att människor stärks och blir mer motiverade att ta plats i samhället när de får känna trygghet i såväl det muslimska som i det svenska. Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att fritt utöva sin religion eller avstå från att göra det utan att mötas av diskriminering.   

Genom folkbildning om livsåskådningsfrågor kopplat till islam får deltagare möjlighet att bättre lära känna sin religion, och sig själva. Vem är jag, vad står jag för, vilka värderingar har jag, vad är viktigt för mig?  

Ibn Rushd stöttar endast aktiviteter inom ramen för folkbildning. Religiösa ceremonier, gudstjänster och bön är exempel på aktiviteter som vissa av våra medlemsorganisationer gör vid sidan om deras folkbildande arbete. Dessa aktiviteter erhåller inget stöd från Ibn Rushd. 

Läs mer här
Människa & Natur
Vad gör Ibn Rushd?

Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet och som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.  

Ibn Rushd erbjuder till exempel studiecirklar om källsortering för nyanlända, anordnar föreläsningar om psykisk hälsa på olika språk och deltagare lagar mat tillsammans och samtalar om välmående.