Kvinnornas bildningshus

INSATS FÖR JÄMNSTÄLLDHET

Egen försörjning är starkt ihop-kopplad med egenmakt: möjlighet-en att försörja sina barn, att lämna en relation, att känna att vardagen har mening och möjligheten att bli en aktiv samhällsmedborgare. Kvinnornas bildningshus hjälper till med att nedmontera de hinder som kan finnas när kvinnor ska få inträde till arbetsmark-naden. Genom att använda folkbildningens principer hittar vi nya lösningar med större utrymme för målgruppsanpassning och flexibilitet. Här har Kvinnornas bildningshus dokumenterade resultat. 

Bildningshuset har också potential att bli en bidragande faktor till lokal framgång i Agenda 2030 arbetet. Genom att satsa på kvinnor i prioriterade områden ser vi bevis på att det sker stora förändringar i hela lokalsamhället genom ökad trygghet och delaktighet även bland de som inte deltar direkt i bildningshusets verksamhet.

"Studiecirkeln har hjälpt mig att utveckla mina färdigheter och öka min självkänsla. Jag har lärt mig att jag kan lära mig vad som helst om jag bara är villig att anstränga mig."

Vad är speciellt med att samarbeta med Ibn Rushd?

MÖTEN

Målgruppsanpassad folkbildning utifrån föreningarnas och deltagarens behov, engageang och förutsättningar.

REFLEKTION

En kedja av folkbildningsinsatser i följer deltagaren genom hela bildningsresan i moduler.

STOLTHET

Vi når dem som andra inte når genom att vara en del av målgruppen och ha hög flexibilitet.

FÖRÄNDRING

Partnerskap. Bildningsresan är gemensam och kopplas samman med delaktighet och egenmakt.

OM OSS

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.  

Ibn Rushd strävar efter att vara en stark aktör i det demokratiska samhällsbygget i Sverige. Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle och tar tydligt ställning för mänskliga rättigheter och mot rasism som drabbar minoriteter och marginaliserade grupper. Ibn Rushd vill skapa större förståelse och respekt, människor emellan genom kultur- och bildningsinsatser. 

Vårt utbud av studiecirklar och kulturarrangemang skapar delaktighet och bidrar till att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Ibn Rushd tror starkt att lösningen på många av vår tids utmaningar är folkbildning och engagemang. 

Ett bildningshus i er kommun?

Lär sig mer om kvinnornas bildningshus och dens insats för jämnställdhet.

Varför ett bildningshus?

Vill du fördjupa dig i Kvinnornas bildningshus? Klicka nedan för att utforska mer om KBH, inklusive dess historia, mål och samhällspåverkan och få en djupare förståelse av verksamheten.

Verksamhetsutvecklaren berättar

Kvinnornas bildningshus, grundat 2017 av Ines, verksamhetsutvecklare, bryter utanförskap genom studieförbundens tillitsbaserade metoder. Ines delar insikter i en intervju om husets framgångar.

Folkbildning med Ibn Rushd

Här kan du lära dig mer om Ibn Rushd och vår verksamhet.