Sverigedemokraternas kampanj om att avfinansiera svenskmuslimskt föreningsliv får effekt i Göteborg. Socialnämnden centrum avslår Ibn Rushd studieförbunds bidragsansökan. Beslutet bryter mot likabehandlingsprincipen menar Ibn Rushd, som både når upp till bidragskraven och rekommenderas få bidrag utav Göteborgs förvaltning. Socialnämnden centrum bordlade de resterande nio studieförbunds bidragsbeslut. Men alla nio förväntas få bifall.

Publicerat på MyNewsDesk 22 februari 2022 19:11

 Det är oklart vad som händer nu. Göteborgspolitikerna uppger att de vill ha ett jämlikt Göteborg. Men beslutet betyder att rätten till bildning försvagas i Göteborg för en del av Göteborgs medborgare, dessutom en religiös minoritet, säger Malin Novén Distriktschef i Ibn Rushd Västra.

Ibn Rushd ser beslutet som ett i raden i en pågående trend som riskerar att få konsekvenser för den muslimska folkrörelsen och muslimers mänskliga rättigheter i hela Sverige.

Folkbildningen bygger på det fria och frivilliga och således kommer Ibn Rushds verksamhet och medlemmar finnas kvar i Göteborg så länge engagemanget finns. Enda skillnaden nu, meddelar Ibn Rushd, är att Göteborgspolitikerna försvårar samarbetet och dialogen mellan muslimska folkrörelsen och Göteborg stad.

På regional och nationell nivå driver Sverigedemokraterna (SD) en total avfinansiering av Ibn Rushd. Parallellt har flera kampanjer cirkulerat på sociala medier med falska rykten och nidbilder om muslimska konspirationer som vill ta över makten i Sverige med hjälp av ett studieförbund. SD:s egna Richard Sörman (sänt på SD RIKS, 16 januari 2022) utrycker sig så här:

– Och jag kan själv tycka, kanske, ur ett visst perspektiv, och förstå mig rätt nu, att det här med islamism och muslimska brödraskapet, det kanske är ett villospår. Det verkliga problemet är kanske inte att grundarna till Ibn Rushd möjligtvis ingår i ett nätverk där det går att göra kopplingar till en uttalat islamistisk organisation. Problemet är väl snarare att traditionell muslimsk kultur framstår som svår att förena med våra svenska värderingar och vårat svenska samhälle.

SD:s agenda verkar nu få fäste även hos Moderaterna och Socialnämnden centrums ordförande Nina Miskovsky (M).

– Vi ser inte att det funnits en genuin avsikt från politikerna i Socialnämnden centrum att försöka undersöka eller förstå Ibn Rushd Studieförbund i Göteborg. Partierna följer blint Sverigedemokraternas agenda om att avfinansiera den muslimska folkrörelsen i Sverige. Det spelar ingen roll vilken verksamhet eller kvalité vi levererar. Mitt budskap är att man nog bör börja granska sin egna människosyn i Socialnämnden centrum, säger Malin Novén.

Malin Novén Distriktschef i Ibn Rushd Västra. Foto: Sanna Lindberg

Den negativa beskrivningen av Ibn Rushd studieförbund är en del av en nationell trend där hat, hot och misstänksamhet mot muslimer påverkar svensk myndighetsutövning. Men allt fler aktörer höjer rösten mot negativ särbehandling av muslimer och av muslimska organisationer. Redan har Brottsförebyggande rådet, barnombudsmannen och LSU – Sveriges barn och ungdomsorganisationer rapporterat om den tilltagande hotbilden mot muslimer. En utsatthet som BRÅ menar får konsekvenser för svensk demokrati. Bland annat kan den leda till ett demokratiska underskott när människor är för rädda för att engagera sig och spä på befintliga splittringar och ojämlikheter i samhället.


Fakta:

Ibn Rushd distrikt Västra och folkbildning

Ibn Rushd västra rapporterar 2019 att de har 21 medlemsföreningar, 76.000 studietimmar och 3.801 unika deltagare i staden. Precis som för alla andra folkrörelser och trossamfund spelar folkbildningen en stor roll för muslimer. Studieförbunden är en demokratiskola och ett verktyg för att utveckla det fria och demokratiska tänkandet och stärka individens delaktighet i samhället.

Läs pressmeddelandet på MyNewsDesk

Läs alla handlingar till Socialnämnden Centrums möte 22 februari 2022.


Detta har hänt i Göteborg:

Rimlighetsbedömning av volymbidrag – Göteborg feltolkar ny förordning
I bidragsansökan för verksamhetsår 2019 omber Socialnämnden centrum, då med annat namn, Ibn Rushd studieförbund att genomgå en rimlighetsbedömning efter att antalet deltagare varierat mellan åren 2017 och 2019. Rimlighetsbedömningen kommer fram till att Ibn Rushds verksamhet och antal deltagare är oförändrade.

Skälet bakom den inrapporterade variationen är en ny förordning som tolkats fel i flera kommuner, där ibland bland Göteborg stad. Tolkningen innebar att personer utan personnummer (främst flyktingar) tillfälligt inte utgjorde bidragsgrundande deltagare i folkbildningen. Socialnämnden centrum beslutar att Ibn Rushd ändå behöver genomgå en särskild granskning där dess ekonomi och samtliga medlemsorganisationer och samverkanspartners ska granskas.

Utökad särskild granskning – hemlighållna dokument och på förhand avslutade granskningar
Den särskilda granskningen genomförs av revisionsbyrån KPMG. Under granskningens gång håller Göteborg stad flera avgörande dokument hemliga, något som de senare också döms för i förvaltningsrätten, för brott mot offentlighetsprincipen.

Efter mycket kritik och medialt intresse avslutar Socialnämnden centrum KPMG:s uppdrag i förtid, två månader innan Ibn Rushd får möjlighet att besvara dess frågor. Detta resulterar i en slutrapport från KPMG som säger att Ibn Rushd inte besvarat dess frågor.

Trots allt kommer Göteborg stad fram till, precis som alla tidigare fördjupade granskningar, att Ibn Rushd har en god och demokratisk verksamhet. Den långa processen försenar dock beslutet i Socialnämnden centrum till februari 2021 då Ibn Rushd får avslag utav nämnden. Detta trots att nämnden utrett Ibn Rushd med två oberoende utredare och förvaltningen har följt upp Ibn Rushd under två års tid.

När Socialnämnden centrum samlas strax därefter i maj för att fatta beslut om bidrag till Ibn Rushd för verksamhetsåret 2020 menar Socialnämnden centrum att samma frågetecken och kritik kvarstår mot Ibn Rushd. Trots att Göteborg stads bedömning är att Ibn Rushd når upp till kraven för bidrag och rekommenderas bidrag. Vidare i tjänsteutlåtandet står det att om Socialnämnden centrum önskar att bidragsmodellen ska komma till en annan bedömning så bör bidragsmodellen göras om.

Ny bidragsmodell – för att stoppa bidrag till Ibn Rushd
Samtidigt, från hösten 2020 till november 2021 får förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny bidragsmodell för studieförbunden i Göteborg tillsammans med studieförbunden. Efter nästan ett år kommer processen till ett hastigt stopp när Socialnämnden centrum avbryter processen för att istället lägga fram en egen ny bidragsmodell i nämnden. Denna nya bidragsmodell används för första gången 2022 för bidrag till studieförbundens verksamhet år 2022 och 2023. 

Göteborg stad kommer igen fram till att Ibn Rushd når upp till kraven för bidrag när de tillämpar den nya bidragsmodellen och rekommenderar att Ibn Rushds bidragsansökan godkänns av nämnden. Socialnämnden centrum beslutar ändå tvärtemot sin egen förvaltnings bedömning. Istället fattar nämnden beslut utifrån en upptrappad ryktesspridning i social medier och på debattsidor som deras egen förvaltning redan tillbakavisat. Ibn Rushd får avslag på sin bidragsansökan i Göteborg den 22 februari.

Läs mer…

Previous Pressmeddelande: Rykten sprids på Twitter för att stoppa bidrag till Ibn Rushd i Göteborg
Next Amnesty uttalar sig för Ibn Rushd

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar