Fakta saknas

Fakta saknas

Det finns ingen offentlig statistik över hur många muslimer som finns i Sverige

Fakta är viktigt för att veta hur saker är och om de bör förändras. En central del i den svenska jämställdhetspolitiken har varit statistik om skillnader mellan män och kvinnor, som svart på vitt kunnat visa på ojämställdheten. Det är i princip omöjligt att få gehör för något utan att kunna hänvisa till fakta om problemets utbredning. Men när det kommer till diskriminering av muslimer i Sverige är statistiklandet Sverige självvalt blint. Sverige samlar inte statistik över etnisk bakgrund eller religion. Vi vet därför inte hur stort problemet med diskriminering är, eller hur den tar sig uttryck. Fakta saknas.

Som vid all statistik är det viktigt att vara klar på vad man menar, vad man vill räkna och hur avgränsningarna ska ske. ”Muslim” kan definieras på olika sätt. SST-statistik räknar antalet bidragsgrundande personer i trossamfund. Ett annat sätt att räkna är antalet medlemmar i muslimska församlingar. Det är dock bara en bråkdel av de som regelbundet besöker en moské för exempelvis fredagsbön som är medlemmar i församlingen, så medlemskap är en dålig indikator på hur många praktiserande muslimer som finns i Sverige. Man kan också använda självidenti fikation – en muslim är en person som själv uppfattar sig som muslim. Det behöver dock inte vara samma sak som att personen är praktiserande muslim, det finns gott om människor i Sverige som ser sig själva som kulturellt kristna, men som inte är troende, eller inte är praktiserande kristna. Samma sak gäller personer med muslimsk bakgrund. Ett annat sätt att se på saken är om andra uppfattar personen som muslim, och personen därmed drabbas av den strukturella rasism och diskriminering som många muslimer som inte ser ”svenska” ut drabbas av. Med var och en av de här tillvägagångssätten får vi olika svar på frågan hur många mus limer som finns i Sverige.

Forskaren tobias hübinette vill att Sverige ska börja mäta så kallade jämlikhetsdata för att råda bot på faktabristen på området. Utan gedigen statistik har Hübinette gjort ett eget försök att uppskatta antalet muslimer i Sverige, med det underlag som finns tillgängligt. Det är statistik över personer som är utlandsfödda och/eller har utländsk bakgrund, det vill säga att ha minst en förälder född i ett annat land. Det finns också statistik över vilka länder människor migrerar till Sverige från. Med detta som bas har Hübinette räknat utifrån en serie antaganden. Han har tittat på invandring från 88 länder och gjort antag andet att en lika stor andel av de som flyttar från ett visst land till Sverige är muslimer, som andelen muslimer i befolkningen i landet som helhet. Till exempel är 35 procent av befolkningen i Tanzania muslimer, då antas 35 procent av de invandrade till Sverige från Tanzania vara muslimer och alltså ingå i den muslimska gruppen i Sverige. Hübinette förklarar:

– Jag inser att inte alla av dessa ser sig själva som muslimer, men jag tror att denna felkälla kompenseras av att jag inte har räknat med de tusentals majoritetssvenska konvertiter till islam, och inte heller räknat med länder som sönderfallit, som Sovjetunionen och Jugoslavien. Vi vet till exempel att många av de bosnier som kom till Sverige under Balkankriget var muslimer, men dessa är alltså inte med i beräkningen.

Hübinette har också utelämnat ett mycket stort antal länder där procentandelen muslimer understiger 5 procent (och det finns gott om länder där andelen muslimer uppgår till exempelvis 2–4 procent) liksom hela västvärlden.

Utifrån totalt 88 ursprungslandgrupper beräknar Hübinette att det den 31 december 2016 fanns sammanlagt 1022850 folkbokförda invånare i landet som möjligen går att benämna som muslimer.

– Det motsvarar 10,2 procent av totalbefolkningen. Naturligtvis inbegriper summan både utövande muslimer, som jag uppskattar till uppemot en tredjedel av de 1022850 invånarna, ej särskilt praktiserande muslimer och enbart så kallade kulturella muslimer, säger Tobias Hübinette.

Om siffran stämmer skulle det innebära att Sverige har en av de högsta andelarna muslimer i sin befolkning i hela västvärlden. Stämmer den? Det vet vi inte.
Fakta saknas.

Text: Sara Gunnerud

Previous Eidfestival i naturskön miljö
Next Första arabiska bokmässan i Skandinavien

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar