• Del 3. Göteborgs ekonomiska granskning är ett luftslott
  • Del 3. Göteborgs ekonomiska granskning är ett luftslott
  • Del 3. Göteborgs ekonomiska granskning är ett luftslott
  • Del 3. Göteborgs ekonomiska granskning är ett luftslott
  • Del 3. Göteborgs ekonomiska granskning är ett luftslott

Del 3. Göteborgs ekonomiska granskning är ett luftslott

عربى

المراجعة المالية قلعة في الهواء. التقارير سرية. الوثائق الأكثر أهمية من شركتي التدقيق KPMG و PWC لا تدعم قرار رفض مساهمة ابن رشد. ويبدو أن مدينة جوتنبرج تعرقل مراجعة ابن رشد. في الجزء الثالث ، ننظر إلى ما حدث قبل القرار في 23 فبراير ولماذا لا تتطابق البيانات مع التقييم العام لمدينة جوتنبرج.

Den 18 maj fattar Göteborg stad ett nytt beslut om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Men beslutet står i skuggan av en kritiserad granskning och samlad bedömning ledd av Socialnämnd centrum. Ibn Rushd kallar processen ett demokratiskt haveri och utrycker stark kritik mot Göteborg stads hantering av ärendet. I en artikelserie lyfter Ibn Rushd sin syn på den samlade bedömning som resulterade i ett felaktigt beslut att avslå bidrag till Ibn Rushd tidigare i år. Syftet är att belysa en väg framåt. 

Den ekonomiska granskningen är ett luftslott. Rapporter hemlighålls. De mest avgörande dokumenten från revisionsbyråerna KPMG och PWC stöder inte beslutet om att avslå Ibn Rushds bidrag. Och Göteborg stad verkar hindra granskningen av Ibn Rushd. I tredje delen tittar vi på vad som hände inför beslutet den 23 februari och varför underlaget inte matchar Göteborg stads samlade bedömning.

Kritiken: inte tillräckligt snabb

När det gäller kritik om Ibn Rushds ekonomi menar Göteborg stad att det framförallt handlar om att Ibn Rushd inte tillhandahållit ekonomiska underlag tillräckligt snabbt. Det är dock inte endast upp till Ibn Rushd hur snabbt en förfråga kan hanteras. I en särskild granskning, som i fallet Göteborg, har KPMG bara tillgång till det material som dem begär och får ut. Och i all kommunikation hanteras och bedöms genom Göteborg stad.

”Insatsen är vidare till sin art och omfattning begränsad till sådant som Uppdragsgivaren [Göteborg stad] bedömt bäst tillgodoser dennes behov av infromation.”

Centrala dokument talar för att förutsättningarna för Ibn Rushd att komplettera varit små. Om de funnits några förutsättningar alls.

Till och börja med påtalar revisionsbyrån KPMG i sin slutrapport att Ibn Rushd hade kunnat tillhandahålla underlag om det funnits mer tid.

”[…] i många fall skulle [det] behövts mer tid och granskning för att på ett tillfredställande sätt fastställa huruvida några oegentligheter har förekommit.”

Det enda material som KPMG kommer att bedöma är sådant som Göteborg stad anser är relevant och fyller deras behov och som inkommer till KPMG innan den 27 november 2020. Sista dag för Ibn Rushd att rapportera är den femte februari 2021. 

”KPMG har enbart tagit med material som inkommit från Ibn Rushd till och med den 27 november 2020.”

Anledningen till att det inte finns mer tid för Ibn Rushd att svara beror främst på tre saker:

1.Göteborg stad undanhåller information som hindrar granskningen

2.Det mest avgörande dokumentet stöder inte den samlade bedömningen

3.Göteborg stad avbryter KPMG:s uppdrag innan Ibn Rushd rapporterat klart

1. Göteborg stad undanhåller information som hindrar granskningen

Sedan oktober 2020 har Ibn Rushds personal vid upprepade tillfällen begärt ut kriterierna för bidragsansökan utan att få ut dem. Ibn Rushd har begärt ut KPMG:s rapporter och underlag. Men istället för att tillgängligöra dem enligt offentlighetsprincipen sekretessbelägger Göteborg stad handlingarna. När det visar sig inte finnas något skäl till det stämplas underlaget som ”icke allmän handling”. Först den 28 januari 2021 får Ibn Rushd muntlig tillgång till KPMG:s rapporter och underlag, inklusive frågor. Fram tills dess uppger Ibn Rushd att man mestadels gissat vad rapporterna innehöll och kunnat kommentera på det som läckt ut till media. Även PWC, Ibn Rushds revisionsbyrå, blir tvungen att besvara KPMG:s frågor genom läckor i media.

PWC tvungen att besvara frågor från KPMG efter vad som läcks i media

Ibn Rushd har alltså under större delen av granskningsprocessen liten eller ingen kännedom om vilka frågor som återstår eller vilket underlag som KPMG begärt.

Ibn Rushd anmäler Göteborg stad till kammarrätten för att dölja och undanhålla dokument i ärendet. (Se pressmeddelande: Kammarrätten slår fast: fel av Göteborg att hemlighålla dokument)

2. Det mest avgörande dokumentet stöder inte den samlade bedömningen

Det mest avgörande dokumentet i den samlade bedömningen av Ibn Rushd, enligt Göteborg stads tjänsteutlåtande, är KPMG:s addendum. Men för att vara ett så tongivande dokument är det anmärkningsvärt att yttrandet, från 21 januari 2021, varken erkänner att Ibn Rushds egen revisionsbyrå inkommit med ett positivt utlåtande som ger besked på alla KPMG:s frågor. Eller vidkänns att Ibn Rushd inte har lämnat in något underlag eftersom dess sista datum för att rapportera inte infaller förrän den 5 februari.

Bland annat intygar PWC till Göteborg stad att:

– mestadels är frågorna från KPMG med godkänt besvarade av Ibn Rushd, ”PWC kan inte se att distriktet hanterat detta felaktigt”;

– Ibn Rushds årliga ekonomiska revision är godkänd, för att fördjupa sig på det sätt som KPMG efterfrågar krävs en revision som enligt PWC inte ryms inom ramen för den särskilda granskning (ca. 30.000kr återstår att lokalisera i redovisningen. Det är 0,06 procent av förbundets totala omsättning eller 0,3 procent av distrikt Västras omsättning); och…

– alla frågetecknen som lyfts i Göteborg stads samlade bedömning är utagerade och att det inte finns belägg för att något hanterats felaktigt

PWC menar alltså att Ibn Rushds ekonomi är god, kontinuerligt granskas och att felaktigheter åtgärdas. Men i KPMG:s yttrandet står det:

”Då ytterligare bokföringsunderlag inte har kommit KPMG tillhanda kan PWC:s uppgifter varken bedömas eller verifieras […]”.

KPMG skriver inte att de bekräftar att felaktigheter förekommer i Ibn Rushds ekonomi. Utan skriver att de själva inte sett underlaget som PWC har och därför inte kan dra några egna slutsatser.

Därför är det anmärkningsvärt att KPMG:s rapport och addendum från december anges som de mest avgörande handlingarna för den samlade bedömningen. Den samlade bedömningen är ju negativ. Göteborg stads tolkning är att Ibn Rushds ekonomi inte når upp till kraven för god redovisning. Men Göteborg stads samlade bedömning stöds inte av varken PWC:s eller KPMG:s underlag.

3. Göteborg stad avbryter KPMG:s uppdrag

Den tredje december inkommer KPMG:s slutrapportering och den 14 december är sista gången KPMG faktureras i Ibn Rushds ärende (en budget som vid tillfället uppskattningsvis uppgår till 300.000 kronor). Men Ibn Rushd sista inlämningsdag till Göteborg stad är den femte februari 2021.

De 42 sidor som Ibn Rushd inkommer med den femte februari tar KPMG aldrig i beaktande. Inte heller tar KPMG i beaktande den uppföljning och de redogörelser som inkommer den 14 december eller senare från redovisningsbyrån PWC.

Den 22 februari får Ibn Rushd kännedom om att Göteborg stad strypt KPMG:s budget redan i december. Ibn Rushd erbjuder sig då själv att betala för att KPMG ska avsluta uppdraget. Men till svar skriver förvaltningen att de från och med nu gör en egen samlade bedömning, utan KPMG.

Därifrån blir det omöjligt för Ibn Rushd att få upprättelse i något dokument från KPMG. Så länge Göteborg stad stryper budgeten till KPMG så kommer KPMG aldrig  kunna komma med något nytt uttalande om Ibn Rushd. Göteborg stad hindrar därmed KPMG från att bedöma och värdera Ibn Rushds och PWC:s underlag. KPMG:s granskning har nästintill inga förutsättningar för att ge en ärlig bild av Ibn Rushds ekonomi.

SMS från tjänsteman på Göteborg stads förvaltning till Ibn Rushd: ”Hej […], ni kan använda vem ni vill, vi lägger inte mer krut på er firma än en annan, men de uppdrag vi lägger ut betalar vi för, nåt annat skulle inte vara ok. Vi har tittat på er komplettering och anser inte att den löser ut alla frågetecken, därav den samlade bedömningen. Ni behöver ingen extern firma, men det är förstås ert egna val.”

Läs del 2: Kostnadsersättningarna och de oönskade aktörernaLäs del 4: Göteborg: Riv beslutet & säg ja den 18 maj

Previous Del 1. Att behandlas olika, en bakgrund
Next Del 4. Göteborg: Riv beslutet & säg ja den 18 maj

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar