Ibn Rushd Studieförbunds integritetspolicy

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som Ibn Rushd Studieförbund behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Förbundsstyrelse, förbundsrektor och kanslichef är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

Huvudansvarig för hantering av personuppgifter samt dataskyddsombud är kanslichef Dzenana Vitkovic: integritet@ibnrushd.se.

Ibn Rushds samverkansparter

Ibn Rushd Studieförbund är anordnare av all statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet genomförd med samverkansparter. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast Ibn Rushd Studieförbund.

Hur personuppgifter behandlas och samlas in

Ibn Rushd Studieförbund samlar in personuppgifter från den registrerade (deltagare), antingen via föranmälan via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet.

Ibn Rushd Studieförbunds anställda registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet.

För att personuppgifter i Ibn Rushd Studieförbunds register ska vara aktuella inhämtar vi regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.

Känsliga personuppgifter

Ibn Rushd Studieförbund behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. Detta med stöd av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Administration av folkbildningsverksamhet

Ibn Rushd Studieförbund behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för Ibn Rushd Studieförbund att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Ibn Rushd Studieförbund. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i folkbildningsverksamhet.

Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare

Ibn Rushd studieförbund behandlar personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska förbundets verksamhet, exempelvis deltagarundersökningar. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Inom ramen för denna behandling kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.

Direkt marknadsföring

Ibn Rushd Studieförbund behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende studieförbundsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Övrig verksamhet

Ibn Rushd Studieförbund behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Lagring av personuppgifter

Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i förbundets verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Ibn Rushd Studieförbund kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Folkbildningsrådet, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Folkbildningsrådet på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska förbundets verksamhet.

Ibn Rushd Studieförbund och personuppgiftsansvariga inom förbundet är även skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078) då de utgör verifikat.

Ibn Rushds personuppgiftsansvariga raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Överföring av uppgifter till tredje part

Ibn Rushd Studieförbund och personuppgiftsansvariga är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som Folkbildningsrådet, statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse.

Ibn Rushd Studieförbund och personuppgiftsansvariga överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings-, informations- och uppföljningsändamål. Ansvariga inom detta område säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES

Ibn Rushd Studieförbund och personuppgiftsansvariga inom förbundet  överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Ibn Rushd studieförbund har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få veta om och hur Ibn Rushd Studieförbund behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om förbundet är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till förbundet i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till en av våra lokala huvudkontor

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Ibn Rushd studieförbunds personuppgiftsbehandling antingen direkt till Ibn Rushd Studieförbund, Sundbybergsvägen 1C ,171 73 Solna eller till Datainspektionen.

Policyn är antagen av Ibn Rushds förbundsstyrelse den 26 maj 2018.